Związek WLKP LGD

Celem Związku Stowarzyszeń "Wielkopolska Sieć LGD" jest działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkańców, wspieranie i upowszechnianie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi oraz aktywizowanie społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

 

Związek realizuje swoje cele przez:

 1. utworzenie trwałej, regionalnej platformy organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, włączonej w sieć kontaktów na poziomie europejskim;
 2. budowanie partnerstwa pomiędzy członkami Związku, w celu wspólnego, aktywnego uczestniczenia w kreowaniu polityki państwa oraz Unii Europejskiej wobec wsi i terenów wiejskich;
 3. współdziałanie na rzecz przygotowania polskiej wsi i jej mieszkańców do jak najskuteczniejszego funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej;
 4. propagowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem zarówno interesów gospodarczych mieszkańców, jak i wymogów ochrony dziedzictwa oraz krajobrazu kulturowego i przyrodniczego wsi;
 5. propagowanie podejścia do rozwoju obszarów wiejskich opartego na zasadach stosowanych w programach wsparcia strukturalnego Unii Europejskiej typu „LEADER”;
 6. opracowanie zasad współdziałania i form integracji środowisk wiejskich;
 7. inicjowanie współdziałania na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, społecznego
  i ekonomicznego obszarów wiejskich, w tym realizację wspólnych projektów przez kilka Lokalnych Grup Działania wraz z innymi partnerami;
 8. opiniowanie aktów prawnych i podejmowanie inicjatyw legislacyjnych zmierzających do stanowienia prawa sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich;
 9. prezentowanie wobec społeczeństwa, władz i organów samorządowych oraz państwowych, a także innych organizacji i instytucji wspólnych poglądów i opinii dotyczących społeczno – gospodarczych warunków życia na wsi;