Walne Zebranie Członków Wielkopolskiej Sieci Lokalnych Grup Działania

Walne Zebranie Członków Wielkopolskiej Sieci Lokalnych Grup Działania.
W dniu 16 marca 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie Wielkopolskiej Sieci LGD. Gościem Walnego Zebrania Wielkopolskiej Sieci LGD była p. Izabela Mroczek – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW. Pani Dyrektor poinformowała że w ramach konkursu o wybór złożono 31 Lokalnych Strategii Rozwoju i wszystkie przeszły ocenę formalną, w chwili obecnej zespół niezależnych ekspertów ocenia LSR-y. Wyników nalezy się spodziewać pod koniec kwietnia, a umowy Urząd Marszałkowski planuje podpisać w maju 2016 r.
Zebraniu przewodniczyła Prezes Związku - Katarzyna Jórga, a protokołowała Irena Wojciechowska - Członek Zarządu Związku.
W Zebraniu udział wzięło 27 przedstawicieli Stowarzyszeń.
Walne Zebranie pozytywnie zaopiniowało przedstawione przez Zarząd sprawozdania i na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium. W wolnych głosach tematem wiodącym zebrania była trwająca ocena Lokalnych Strategii Rozwoju, złożonych do 30 grudnia 2015 r. w ramach konkursu na ich wybór.
W Wielkopolsce wszystkie LGD zrzeszone są w Związku.