Spotkanie w Żerkowie

W dniach 4-5 czerwca 2018 odbyło się kolejne spotkanie członków Wielkopolskiej Sieci LGD. Spotkanie połączone zostało z Walnym Zebraniem Członków Sieci.

Tym razem LGD korzystały z gościnności LGD „Z Nami Warto”, które w całości zorganizowała i koordynowała wydarzenie, które miało miejsce w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie.

Pierwszy dzień poświęcony był wymianie informacji na temat bieżących postępów i trudności w realizacji postanowień umowy ramowej. Dużo emocji wywołała kwestia projektów grantowych, opóźnień na etapie wdrażania i płatności projektów złożonych do urzędu marszałkowskiego, zakresu kontroli NIK prowadzonej w LGD oraz zagrożenia nieosiągnięcia tzw. kamieni milowych.

W kolejnym dniu odbyło się Walne Zebranie Członków Wielkopolskiej Sieci LGD. W Walnym uczestniczyło 20 LGD na 29 członków . Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2017 r. oraz udzieliło absolutorium Zarządowi. Podjęto również uchwałę dotyczącą wysokości składek członkowskich na 2018 r.

Swoje sprawozdania złożyli Ireneusz Witkowski – jako reprezentant w Polskiej Sieci LGD oraz Marek Romaniec – reprezentant Sieci w GTL.