Spotkanie robocze sieci w Słupcy

23 stycznia br. odbyło się spotkanie robocze członków Wielkopolskiej Sieci LGD, w którym udział wzięły 22 LGD. Sieć skorzystała z gościnności LGD „Unia Nadwarciańska” oraz Starostwa Powiatowego w Słupcy, z Panem Starostą Mariuszem Rogą na czele, który przywitał uczestników spotkania, wskazując na ważną rolę LGD w rozwoju społeczności lokalnych.

W pierwszej części Pani Anna Mądra z OLGD podzieliła się swoimi doświadczeniami w zakresie zmiany LSR zgodnie z wytyczną nr 5/3/2017, zaprezentowane zostały również zmiany dokonane przez Stowarzyszenie „Solna Dolina”. Podczas dyskusji ustalono, iż w związku  z brakiem jednoznacznego wskazania konieczności dokonania zmian wskaźników w LSR zgodnie z Wytyczną, a także potencjalnymi problemami z ogłaszaniem naborów i wypełnianiem załącznika nr 1 do wniosku o ustalenie terminu naboru oraz  zamieszaniem na etapie sprawozdawczości, sprawa ta pozostanie indywidualnie podejmowana przez poszczególne LGD, ponieważ możliwość zmian wskaźników może być również pomocna. Większość LGD nie planuje dokonywania zmian wskaźników w LSR.

Kolejną część spotkania poprowadziła Magda Przystałowska z LGD „Kraina Trzech Rzek”, która zorganizowała już warsztat refleksyjny. Uczestnicy zapoznali się z materiałami z warsztatu, dopytywali o etapy przygotowań i przebieg warsztatu. Dokonano również analizy różniących się miedzy sobą zapisów wytycznej 5/3/2017 a Podręcznika. Ustalono również, iż to Sieć przeprowadzi ewaluację zewnętrzną, wybierając wykonawcę badania. Aby ułatwić proces ewaluacji, ewaluator zostanie wybrany w najbliższym czasie, tak aby przygotować wspólne dla wszystkich LGD wzory dokumentów i opracować proces pozyskiwania i gromadzenia danych, niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej. Członkowie Sieci zgłoszą do Zarządu osoby/instytucje, do których Zarząd skieruje zapytanie w tym zakresie.

Kolejną część spotkania poprowadził Ireneusz Witkowski z LGD KOLD, prezentując doświadczenia w zakresie realizacji projektów grantowych. Zwracał uwagę na konieczność zachowania najwyższej staranności w weryfikacji dokumentów przekazywanych przez Grantobiorców. LGD podzieliły się doświadczeniem w zakresie finansowania wkładu własnego projektów. LGD sięgają po środki własne lub korzystają z kredytów bankowych. Okazuje się, że oferta BGK nie jest dostosowana i procedura uzyskania pożyczki trwa długo. Omówiono również możliwość udzielania przez Gminy pożyczek grantobiorcom. Najwięcej uwag dotyczyło tematu płynności finansowej LGD, w związku z przedłużającym się procesem wypłaty płatności końcowych beneficjentom, od czego uzależniona jest możliwość pozyskania środków na bieżące funkcjonowanie. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, LGD staną przed koniecznością pozyskania środków z zewnątrz na utrzymanie biura.

Na kolejne spotkanie członkowie Sieci zostali zaproszeni przez LGD „Puszcza Notecka”.